دفتر هواپیمایی مدار

تور فرانسه
13 ℃
با پرواز ایران ایر
تهران
پاریس
تاریخ رفت:
1398/03/17
ساعت رفت:
09:00
تاریخ برگشت:
1398/03/24
ساعت برگشت:
14:05
7 شب
مدارک لازم
  ✅ کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه
  1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی
  ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد
  ج) داشتن دو صفحه سفید روبروی هم
  الف)مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود
  2)دو قطعه عکس4*3 رنگی،تمام رخ با ز مینه سفید ،کاملا از روبه رو ،بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً مشخص شده باشد،حداکثر برای 6 ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکــی نباشــد.)
  3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن
  4) اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی (زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر 10 روزقبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشــدو و ســایز پرینــت بانکــی۴A باشد.)
  الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی
  ب) گواهــی تمکــن بــه زبــان انگلیســی بــرای ســپرده های بانکــی بــه همــراه گــردش ســه ماهــه ســودبه زبــان انگلیســی همــراه بــا مهــر شــعبه و امضای بانک
  ✅ باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500/000/000ريال باشد
  6 ) اصل و ترجمه مدارک شغلی
  الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی
  ب) وکلا: پروانه وکالت
  ج) مشــاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از ســازمان مربوطه با ذکر مدت اشــتغال، ســمت و میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، و ســابقه تامین اجتماعی با مهر ســازمان
  د) بازنشسته¬ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی
  ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
  و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات
  ی) معلمــان ، اســاتید و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه: اصــل حکــم کارگزینــی یــا گواهــی اشــتغال بــه کار بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان
  ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل )
  ✅ جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می باشد
  بــرای فرزنــدان زیــر18ســال کــه بــدون همراهــی یکــی از والدیــن ســفر مــی کننــد رضایت نامــه محضــری الزامی اســت.(رضایتنامه محضــری علاوه بر ترجمــه نیــاز بــه تائیــد دادگســتری و امور خارجــه دارد.)
  8) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار
  ✅ حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد
  ✅ تکمیل فرم مشخصات فردی
  ✅ اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند
  چــک رمــزدار یــا ضمانت¬نامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ500/00000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهداتکه پس از بررسی در صــورت نیــاز بــه ضمانت هــای بیشــتر متعاقبا اعلام می گردد
  لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر در خواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی مــی باشــد.
خدمات تور
  ✈️ پرواز هواپیمایی ایران ایر
  ◀️ 7 شب و 8 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه
  ◀️2 روز گشت شهری
  ◀️ بیمه مسافرتی
  ◀️ ترانسفر فرودگاهی
  ◀️ لیدر فارسی زبان
  ◀️خدمات ویزای شنگن
توضیحات
 • تور چارتر و غیر قابل استرداد است.

 • برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو تور در تاریخ های دیگر با سایر هتل های خارج از پکیج با شماره تماس 33252111 – 045 داخلی 207 الی 213 تماس حاصل نمایید.
هتل ها
هتل دو تخته سه تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
NO NAME ROOM
15910000
تومان
-
23510000
تومان
13078000
تومان
10030000
تومان
BB